1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   4 Zuidvleugel
 4. Visie

Visie

Het MIRT-gebied Zuidvleugel omvat de provincie Zuid-Holland en bestaat uit het verstedelijkt gebied tussen Leiden, Den Haag, Rotterdam en Dordrecht en delen van het Groene Hart en de Zuidwestelijke Delta. De kern van de Zuidvleugel wordt gevormd door de steden Rotterdam en Den Haag, die de afgelopen decennia steeds meer naar elkaar toe zijn gegroeid.

  De centrale ambitie van de Zuidvleugelpartners is om de internationale concurrentiepositie te versterken. Concreet wordt ingezet op de verdere versterking én transitie naar duurzaamheid van de vier pijlers waar de economie op rust in de volgende gebieden: 1. het Haven Industrieel Complex in Rijnmond en Drechtsteden (topsectoren logistiek, energie, chemie (proces- en petrochemie, hoofdkantoren en water); 2. de Greenports Westland-Oostland, Duin- en Bollenstreek en Boskoop (topsectoren tuinbouw en uitgangsmaterialen en agro & food); 3. het internationaal cluster van recht, vrede en veiligheid in Den Haag (topgebied hoofdkantoren); 4. de concentraties van bedrijven en kennisinstellingen bij de TU Delft en Bio Science Park in Leiden (de topsectoren high tech systemen en materialen (m.n. nanotechnologie) en Life Sciences & Health). De economische kracht van de Zuidvleugel wordt vergroot als de verschillende steden meer profiteren van elkaars nabijheid. De vorming van de metropool Rotterdam-Den Haag levert daaraan een belangrijke bijdrage.

  De afgelopen jaren hebben Rijk en regio met elkaar afspraken gemaakt over het ruimtelijk fysieke domein, onder andere over het Bereikbaarheidspakket Zuidvleugel. Maar de context waarin overheden opereren is door de economische crisis, het vastlopen van de woningmarkt, het afnemen van investeringsbudgetten en de decentralisatie van overheidstaken fundamenteel veranderd. Rijk en regio moeten daarom, in overleg met andere betrokken partijen, gezamenlijk zoeken naar nieuwe vormen van samenwerking om de gezamenlijke ambities in de Zuidvleugel te kunnen realiseren. Dit moet onder meer gebeuren in het kader van de actualisatie van de gebiedsagenda; dat past ook binnen de vernieuwing van het MIRT.

  MIRT Projectenboek 2013

  Hoofdmenu

  Servicemenu