1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   4 Zuidvleugel
 4. Hoofdopgaven

Hoofdopgaven

Naast de centrale opgave in de Zuidvleugel om de economie te versterken, zijn de volgende thematische opgaven van belang.

  Stedelijk intensiveren

  Om aan de grote woningbouwopgave in de Zuidvleugel te voldoen ligt de nadruk op bouwen binnen het bestaand stedelijk gebied. Tot 2040 moeten er in dit gebied nog circa 270.000 woningen worden bijgebouwd en circa 220.000 woningen worden vervangen. De extra woningvraag concentreert zich voor de helft in het gebied rond Den Haag. Daarnaast slaat een aanzienlijk deel van de uitbreidingsvraag (respectievelijk 25% en 10%) neer in de regio Rotterdam en het gebied rond Leiden. Omdat in de regio Rotterdam vooral sprake is van een kwalitatieve mismatch in gevraagde en beschikbare woningen en woonmilieus, moeten hier tot 2040 ruim 100.000 woningen worden vervangen.

  Landschap dichter bij huis brengen en behoud grootschalige landschappen

  Gevarieerde landschappen, recreatie en groen in de nabijheid van de woning zijn van belang voor het internationaal woon- en werkklimaat van de Zuidvleugel. Door de keuze voor verdichting van het stedelijk gebied is het van belang dat de landschappen rondom de steden voor de inwoners aantrekkelijker en beter bereikbaar worden. Van belang is tevens het behoud van grootschalige, kwalitatief hoogwaardige landschapseenheden als de Hoeksche en andere Waarden en de Biesbosch.

  Bereikbaarheid verbeteren

  Om de Zuidvleugel internationaal beter te laten concurreren moet de bereikbaarheid worden verbeterd. Naast reeds in gang gezette investeringen tot 2020 geven Rijk en regio tot en met 2023 prioriteit aan de realisatie van vijf projecten: Rijnlandroute, A13/A16, Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO), A4 passage Den Haag + poorten en inprikkers en tenslotte de A20 Nieuwerkerk-knooppunt Gouwe, met als rondvoorwaarde dat de eerste vier projecten binnen de financiële kaders kunnen worden gerealiseerd. Voor de langere termijn bevat het bereikbaarheidspakket Zuidvleugel een aantal projecten op het gebied van openbaar vervoer en achterlandverbindingen.

  Water- en energieopgaven

  Vanwege de ligging als rivierdelta is de wateropgave in de Zuidvleugel een belangrijk punt. Binnen het deelprogramma Rijnmond-Drechtsteden van het Deltaprogramma (in samenwerking met vooral de deelprogramma’s Zoetwater, Rivieren en Zuidwestelijke Delta) wordt deze opgave opgepakt met als doel het borgen van de waterveiligheid voor de lange termijn en het scheppen van de randvoorwaarden voor een duurzame zoetwatervoorziening. Het is van belang de wateropgave in het licht van klimaatverandering slim te combineren met de ruimtelijke en economische ambities van de regio Rijnmond-Drechtsteden. De zekerheid van een robuuste en toekomstige energievoorziening is van groot belang. De opgave is in de Zuidvleugel extra groot, omdat de mainport Rotterdam knooppunt is voor fossiele brandstoffen en een groot petrochemisch complex en energiecentrales heeft.

  MIRT Projectenboek 2013

  Hoofdmenu

  Servicemenu