1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   3 Utrecht
 4. Overige gebiedsopgaven

Overige gebiedsopgaven

Amersfoort

In de regio Amersfoort ligt, naast de afronding van de Vinextaakstelling in Vathorst, de focus op herstructurerings- en transformatieopgaven in Amersfoort en Soest en verdichtingsopgaven in de hele regio. Complexe opgaven zijn de centrumontwikkeling en de spoorzone in Amersfoort. Bij de woningbouwlocaties buiten het bestaand stedelijk gebied is de opgave de uitleggebieden in te passen in de landelijke omgeving van Amersfoort.

  Als het gaat om bereikbaarheid voert de regio in aanvulling op de planuitwerkingen voor knooppunt Hoevelaken, A27/A1, A28 een pakket maatregelen uit voor de bereikbaarheid binnen het gebied. In het buitengebied is de opgave om de landbouw duurzaam en vitaal te ontwikkelen, de recreatieve toegankelijkheid te vergroten en de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten te versterken.

  Utrecht West en Zuidoost

  In Utrecht West en Utrecht Zuidoost zijn de ruimtelijke opgaven vooral van landelijke aard.

  Een andere regionale opgave is het behouden en verder ontwikkelen van de kernkwaliteiten van het Groene Hart. In het Westelijke Veenweidegebied zijn de inspanningen gericht op het tegengaan van de bodemdaling en de verzilting, het verbeteren van de watersystemen en -kwaliteit, de versterking van het landschap en de vergroting van de vitaliteit van de landbouw.

  De opgave voor het WERV-gebied (Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal) is de duurzame ontwikkeling in het kader van Food Valley (topsector agrofood) in een deels verstedelijkte en deels landschappelijk waardevolle omgeving, die in samenhang met de provincie Gelderland (zie Oost Nederland) verder wordt uitgewerkt. Op de Utrechtse Heuvelrug leggen verstedelijking, mobiliteit en recreatie claims op de ruimte en de kwaliteit van het tweede grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. Het terrein van de voormalige vliegbasis Soesterberg wordt herontwikkeld tot natuur- en cultuurlandschap.

  MIRT Projectenboek 2013

  Hoofdmenu

  Servicemenu