1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   3 Utrecht
 4. Hoofdopgaven

Hoofdopgaven

Door de hiervoor beschreven kwaliteiten liggen de bevolkingsgroei en de mobiliteitsgroei in Utrecht ruim boven het landelijk gemiddelde, een groei die nog tot 2040 zal voortduren. De ruimte om deze groei te accommoderen is beperkt. Een van de belangrijkste Utrechtse opgaven is dan ook de binnenstedelijke woningbouwopgave in combinatie met de wens om de groene ruimte te behouden. De groen-blauwe kwaliteiten van de regio Utrecht zijn immers een belangrijke vestigingsfactor voor bedrijven en maken Utrecht een aantrekkelijke plaats om te wonen en te werken. Een andere belangrijke Utrechtse opgave is de bereikbaarheid. Utrecht is de draaischijf van Nederland en moet goed blijven functioneren.

  Woningbouwopgave

  De hoge ruimtedruk blijft het centrale ruimtelijke vraagstuk voor de komende jaren. Om daarmee om te gaan heeft de regio een aantal scherpe keuzes gemaakt. De belangrijkste is dat de regio – naast het afronden van de omvangrijke Vinex-taakstelling in Leidsche Rijn en Vathorst en het bouwen in Almere – prioriteit geeft aan binnenstedelijk bouwen. Daarbij gaat het vooral om de steden Utrecht en Amersfoort.

  Stedelijke verdichting draagt bij aan het beter benutten van de (OV-)infrastructuur en het behouden van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Om de binnenstedelijke woningbouw mogelijk te maken investeert de regio in relatief kleine projecten voor transformatie of verdichting, aangezien het aantal grote locaties beperkt is. Het Rijk ondersteunt de binnenstedelijke opgave door onderzoek te doen naar nieuwe verdienmodellen, door de inzet van een kantorentransformatieteam en, waar mogelijk, belemmeringen in wet- en regelgeving weg te nemen. Om te voorzien in de Utrechtse en Gooise woningbehoefte wordt er de komende decennia ook circa 15.000 woningen in Almere gebouwd (zie Noordwest-Nederland/RRAAM).

  Bereikbaarheid

  Het is van nationaal belang dat Utrecht als draaischijf van Nederland goed functioneert. Daarom investeren Rijk en regio in de verbetering van het wegennet (o.a. knooppunt Hoevelaken, Ring Utrecht, A27/A1, A28, Noordelijke Randweg Utrecht - NRU) en het spoor (PHS, Randstadspoor), maar ook in de binnenhaven van Utrecht op bedrijventerrein Lage Weide. Deze Nederlandse binnenhaven is als core binnenhaven in het Europese TEN-T opgenomen. Ook werken Rijk en regio samen aan de ontwikkeling van het Lekkanaal/Het Klooster voor de binnenvaart, waar diverse opgaven zoals de uitbreiding van de capaciteit van de Beatrixsluis, aanleg van een binnenhaven, realisatie van ligplaatsen, ontwikkeling van een bedrijventerrein en de Nieuwe Hollandse Waterlinie, samen komen. Het is de gezamenlijke uitdaging voor Rijk, provincie en gemeenten een balans te vinden tussen economische groei, woningbouw, bereikbaarheid en de kwaliteit van de leefomgeving.

  Kantoren

  In Utrecht stond begin 2011 ongeveer 1 mln m2 kantoorruimte leeg (15% van de totale voorraad). De verwachting is dat de leegstand de komende jaren verder zal toenemen. Daarnaast voldoet een belangrijk deel van de voorraad niet meer aan de wensen van de huidige en toekomstige gebruiker. Wanneer deze kantoren leeg komen te staan is het onwaarschijnlijk dat zij nog als kantoor in gebruik zullen worden genomen. Er is dan sprake van structurele leegstand. Begin 2011 werd de structurele leegstand geschat op 400.000 m2, 40% van de totale leegstand. In 2010 hebben Rijk en regio in het landelijk actieplan Leegstand Kantoren afspraken gemaakt over het aanpakken van de leegstand. Provincie en gemeenten willen onderling ook tot een gezamenlijke strategie en afspraken komen over programmering en terugdringen van de planvoorraad. Op basis van een onderzoek naar de kantorenmarkt in opdracht van de provincie Utrecht zal regionaal beleid geformuleerd worden.

  Wateropgaven inclusief Deltaprogramma

  Voor deze regio is het van belang om de waterveiligheidsopgave te realiseren langs de Lek en de Nederrijn (Ruimte voor de Rivier) en langs de Eem (tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma). Voor primaire keringen en kunstwerken die zijn afgekeurd in de derde toetsingsronde wordt momenteel het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma opgezet. Daarnaast moet een langetermijnstrategie ontwikkeld worden om ook bij hogere rivierwaterstanden en meer extreme weersomstandigheden de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening op orde te houden en de gevolgen van wateroverlast, droogte en hitte in een stad te verminderen (deelprogramma’s Rivieren, Veiligheid, Zoetwater en Nieuwbouw en Herstructurering van het Deltaprogramma).

  MIRT Projectenboek 2013

  Hoofdmenu

  Servicemenu