1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   Over het MIRT
 4. Leeswijzer

Leeswijzer

Het MIRT Projectenboek 2013 heeft dezelfde opzet als het projectenboek van vorig jaar. Dit inleidende hoofdstuk sluit af met een overzicht van de gerealiseerde projecten in 2012.

  Het eerste hoofdstuk, Nationaal, begint met een beschrijving van de actuele beleidscontext. Mede daarom is een overzicht toegevoegd van projecten die sinds het verschijnen van het MIRT Projectenboek 2012 zijn gedecentraliseerd en waar het Rijk geen rol meer heeft. Het hoofdstuk eindigt met een overzicht van alle nationale programma’s en gebiedsoverstijgende projecten, de lopende nationale MIRT Onderzoeken en algemene informatie over de File Top 50.

  Hoofdstuk 2 t/m 9 zijn de gebiedshoofdstukken waar achtereenvolgens Noordwest-Nederland, Utrecht, Zuidvleugel, Zuidwestelijke Delta, Brabant, Limburg, Oost- en Noord-Nederland aan bod komen. Ieder hoofdstuk start met een gezamenlijke visie van het Rijk en de regionale partners op het gebied. Gebiedsagenda’s en de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vormen hiervoor de basis.

  Aansluitend worden de hoofdopgaven, gebieden met een concentratie van opgaven van nationaal belang uit de SVIR en overige gebiedsopgaven benoemd. Het Rijk zal in de gebieden met een concentratie van opgaven van nationaal belang, in samenwerking met de regionale partners en marktpartijen, een actieve rol spelen.

  Bij de overige gebiedsopgaven levert ieder een bijdrage aan de gewenste ontwikkeling, maar het voortouw ligt bij de regionale partners als gebiedsregisseur. De gebiedshoofdstukken worden afgesloten met een beschrijving van de MIRT Onderzoeken. Om de opgaven en de (mogelijke) oplossingen van het gebied inzichtelijk te maken zijn een kaart van alle opgaven en een kaart van alle projecten toegevoegd.

  Ieder gebiedshoofdstuk eindigt met de project- en programmabladen. Deze zijn in de numerieke volgorde van de Rijksbegroting opgenomen; eerst Infrastructuur en Milieu (hoofdstuk XII) en daarna Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (hoofdstuk XIII). De projecten die gefinancierd zijn uit het Infrastructuurfonds (hoofdstuk A) en het Deltafonds (hoofdstuk J) zijn verder geordend per modaliteit. Voor de volledigheid zijn voor water ook de projecten van waterkwaliteit (gefinancierd uit HXII) opgenomen. Eerst volgt water (waterveiligheid, zoetwatervoorziening en waterkwaliteit), daarna hoofdwegen, spoorwegen, regionale/lokale infrastructuur en hoofdvaarwegen. Per project of programma wordt in aanvulling op de departementale begrotingen meer specifieke beleids- en projectinformatie gegeven.

  Het boek eindigt met een hoofdstuk Financiële uitwerking en bijlagen. In de bijlagen staan achtereenvolgens een uitgebreide toelichting op het MIRT, een beschrijving van de opbouw en indeling van de project- en programmabladen, alsmede wijzigingen in rubricering van enkele projectbladen, de financiële tabellen van het Infrastructuur- en Deltafonds en de Voortgangsrapportage Spoedaanpak en Tracéwetprojecten.

  De vaste commissie voor IenM wenst een meer transparante begroting. In antwoord hierop (TK 31865, nr 42) heeft IenM bij de financiële tabellen verkenningen/planuitwerkingen een nieuwe indeling aangehouden: verplicht/gebonden/bestemd.

  Ten tijde van het opstellen van de begroting/het MIRT Projectenboek had het kabinet nog geen besluit genomen over het al dan niet uitkeren van de structurele doorwerking van de tranche 2012 van de prijsbijstelling. De bedragen in het boek luiden derhalve in prijspeil 2011.

  Ter info: projecten die in meerdere gebieden spelen zijn in de inhoudsopgave niet alleen vermeld bij het gebied waar het zwaartepunt van verantwoordelijkheid en uitvoering ligt, maar ook bij het aangrenzende gebied. In dat geval staat de projectnaam cursief gedrukt.

  MIRT Projectenboek 2013

  Hoofdmenu

  Servicemenu