1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   2 Noordwest-Nederland
 4. Hoofdopgaven

Hoofdopgaven

Druk op woningmarkt

Om in de Europese top mee te kunnen blijven spelen, is de ruimtelijke ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam gericht op het creëren van een hoogwaardig, veilig en duurzaam leef- en woonmilieu, waar bedrijven, bewoners en bezoekers zich graag willen vestigen en willen verblijven. Naast de zorg voor een passend woningaanbod voor zowel de huidige als toekomstige inwoners, wordt ingezet op het realiseren van een internationaal concurrerend vestigingsklimaat. In de Metropoolregio Amsterdam zijn in de periode 2010-2040 circa 300.000 nieuwe woningen nodig voor de opvang van nieuwe huishoudens en een inloop van het huidig tekort.

  Naast het realiseren van 60.000 nieuwe woningen in Almere ten behoeve van opvang van de woningbehoefte in de Metropool Amsterdam is de ambitie om een groot deel van deze uitbreidingsopgave binnenstedelijk te laten realiseren. De strategie is gericht op bundeling van de verstedelijking op de as Haarlemmermeer-Amsterdam-Almere. Het gebied Zaan-IJ-oevers maakt deel uit van deze as. Tot slot moet rekening worden gehouden met zo’n 140.000 nieuwe woningen ter vervanging van verouderde woningen in de huidige voorraad.

  Goede bereikbaarheid

  Noordwest-Nederland is de belangrijkste economische motor van Nederland en om die te laten functioneren is een goede (inter)nationale bereikbaarheid over weg, water, spoor en door de lucht van groot belang. Daarom is de inzet gericht op het ontwikkelen van een robuust mobiliteitssysteem, dat tevens bijdraagt aan de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid. Het mobiliteitssysteem moet zowel de mondiale bereikbaarheid faciliteren, als die op nationale en regionale schaal.
  Dit vraagt om een integrale benadering van mobiliteit en ruimte. Na realisatie van alle reeds geplande investeringen ziet het Rijk vooral noodzaak tot verbeteringen aan de noordkant van Amsterdam en op termijn de achterlandverbinding naar het oosten en de vaarwegverbindingen naar Rotterdam/Antwerpen, Duitsland en Noord-Nederland.

  Energie en klimaatadaptatie

  Over de hele linie wordt ingezet op energiebesparing en het opwekken van meer duurzame energie. Het verkleinen van de kans op overstromingen door zeespiegelstijging, hoge rivierafvoeren en extreme neerslag, vormt een belangrijke uitdaging. Waar mogelijk gebeurt dit in combinatie met het verbeteren van de waterkwaliteit, natuurontwikkeling en het vergroten van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden.

  Wateropgaven inclusief Deltaprogramma

  In dit gebied is het van belang om de waterkeringen te versterken (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en meerlaagse veiligheid (inrichting), het ecologisch systeem van het Markermeer-IJmeer (Natura 2000) en de zoetwatervoorziening (deelprogramma IJsselmeergebied van het Deltaprogramma) te verbeteren. Bovendien is het nodig dat er gezorgd wordt voor een adequate zeetoegang (Zeesluis IJmuiden), die ook als primaire zeewering wordt ingezet.

  MIRT Projectenboek 2013

  Hoofdmenu

  Servicemenu