1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   2 Noordwest-Nederland
 4. Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

In de gebiedsagenda Noordwest-Nederland zijn diverse integrale gebiedsopgaven benoemd. Ze zijn niet allen van eenzelfde complexiteit en gewicht. De vijf gebiedsopgaven binnen de Metropoolregio Amsterdam (de stedelijke regio met een clustering van topsectoren conform SVIR) waar het Rijk een actieve bijdrage aan levert zijn hieronder beschreven.

  Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer

  De internationale aantrekkingskracht van de Metropool Amsterdam en het mondiale netwerk van Schiphol en de zeehavens zijn twee zijden van dezelfde medaille. Mainport en Metropool versterken elkaar en hebben elkaar nodig om sterk te staan in de internationale concurrentie. De hoofdkantoren van multinationals langs de Amsterdamse Zuidas en internationale organisaties elders in Amsterdam zijn daarvan een voorbeeld. Bedrijven kiezen niet alleen vanwege hun economische activiteiten voor deze locatie. Ook vanwege de prettige combinatie van woon- en werkomgeving, een goede internationale bereikbaarheid en een aantrekkelijk voorzieningenniveau.

  Onderzocht wordt op welke wijze – met behoud van ambitie – alle functies in het gebied geaccommodeerd kunnen worden, zodat een zo groot en effectief mogelijke bijdrage aan de economische groei geleverd kan worden. Hierbij zullen ruimtelijke keuzes gemaakt moeten worden. Concreet gaat het om het geven van een antwoord op vragen als:

  • Hoe kan worden omgegaan met de spanning tussen de ontwikkeling van woningbouw en de ontwikkeling van de luchtvaart in het gebied?
  • Hoe moeten internationale aanbevelingen ten aanzien van vliegveiligheid geïmplementeerd worden in het licht van onder andere de wateropgave of de noodzaak om duurzame energie op te wekken (windturbines)?
  • Hoe kan de catchment area (gebied waar een luchthaven haar passagiers vandaan haalt) van Schiphol behouden blijven?

  De vorm waarin deze keuzes neerslaan wordt gezamenlijk met decentrale overheden bepaald. De ruimtelijke keuzes worden juridisch verankerd in het Luchthavenindelingsbesluit (LIB).

  Zuidas

  De Zuidas is gelegen in de nabijheid van Schiphol, tussen het statige Zuid en Buitenveldert en is goed ontsloten door diverse verkeer- en vervoermodaliteiten. De metropolitane allure, de nabijheid van groen en de binnenstad, de bereikbaarheid en het ruime culturele aanbod en het onderwijs- en voorzieningenaanbod, maken de Zuidas tot een aantrekkelijke plek om te werken, te wonen en te verblijven.

  Voor het Rijk is het belangrijk de Zuidas te ontwikkelen als economische toplocatie en infrastructuurknooppunt (weg, spoor en openbaar vervoer), samen met andere overheden. In totaal zullen in de Zuidas in de toekomst zo’n 20.000 mensen wonen, 80.000 mensen werken en 30.000 studenten onderwijs genieten. Zowel de weg- als de OV-infrastructuur wordt in de komende jaren uitgebreid en verbeterd. Om ruimte te scheppen voor de nieuwbouw en uitbreiding van infrastructuur is besloten de A10 ondergronds te brengen.

  Amsterdam-Almere-Markermeer

  Met het Rijk-Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM) wordt beoogd een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de Noordelijke Randstad tot een internationaal concurrerende Europese topregio. Dit vraagt om nieuwe, moderne woon- en werklocaties, goede bereikbaarheid en mogelijkheden voor recreatie en natuur. Er is daarom sprake van een drievoudige opgave: de groei van Almere met 60.000 woningen, gecombineerd met een verbetering van de bereikbaarheid en een kwaliteitsverbetering van het IJmeer en Markermeer.

  Binnen het RRAAM wordt deze drievoudige opgave opgepakt. De inzet is verder gericht op het creëren van circa 100.000 arbeidsplaatsen. De ontwikkeling van Almere vindt plaats in drie gebieden: westelijk (Pampus), oostelijk (Oosterwold) en in centrum/Weerwater. De realisatie van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem in het IJmeer/Markermeer, de keuze voor een IJmeerverbinding of verdere uitbreiding via de Hollandse brug, het verbeteren van het voorzieningenniveau en de woon/werk balans, zijn opgaven die onderling nauw samenhangen en verder worden uitgewerkt in het RRAAM. Het Rijk stelt volgens planning eind 2012 een rijksstructuurvisie op voor dit gebied. Over de maatregelen OV SAAL op de middellange termijn wordt in samenhang met de Rijksstructuurvisie Amsterdam-Almere-Markermeer besloten.

  Noordzeekanaalgebied / Zaan-IJ-oevers

  Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT in het najaar van 2011 is besloten om als Rijk en regio in gezamenlijkheid één visie voor het Noordzeekanaalgebied op te stellen. Aanleiding vormt de druk op de bestaande (milieu)ruimte als gevolg van het huidige gebruik, de potentiële groei van de Amsterdamse haven en de uitkomsten van het MIRT Onderzoek Zaan-IJ-oevers. Het project Zaan-IJ-oevers betreft een integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Het Rijk streeft er naar dit project ruimtelijk mogelijk te maken samen met andere overheden. Het gebied kan doorgroeien naar een hoogwaardig metropolitaan gebied waar gewoond (max. 45.000 woningen), gewerkt (20.000 arbeidsplaatsen) en gerecreëerd kan worden. Gezien de samenhang met de ontwikkeling van de rest van het Noordzeekanaalgebied (NZKG) – o.a. de bouw van een nieuwe zeesluis en het faciliteren van de groei van de haven tot maximaal 170 mln ton – wordt de uiteindelijke koers verwoord in een integrale ruimtelijk-economische visie op de toekomstige ontwikkeling van het totale NZKG. In deze visie worden wonen, werken, recreëren en groei van het (zee)goederenvervoer in onderlinge samenhang afgewogen en wordt aan gebruikers en investeerders (bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties) helderheid geboden over de verwachte koers in het Noordzeekanaalgebied. Zo kan iedereen zijn acties, gedrag en eigen investeringen daar tijdig op afstemmen. Dit is een voorbeeld van werken conform de vernieuwing van het MIRT.

  MIRT Projectenboek 2013

  Hoofdmenu

  Servicemenu