1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   7 Limburg
 4. Hoofdopgaven

Hoofdopgaven

De ligging van Limburg biedt kansen. Limburg (m.n. Venlo en Maasroute) kan de toegevoegde waarde bij het grootschalige (inter)nationale goederenvervoer nog meer benutten ten dienste van de havens van Antwerpen en Rotterdam en de productie- of verzorgingsgebieden in het buitenland. De kansen liggen ook in een betere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie, kennis, cultuur, natuur en landschap en (multimodale) infrastructuur. De grens vormt letterlijk nog wel een barrière door de grote verschillen op sociaal en fiscaal gebied.

  Internationale bereikbaarheid

  De internationale bereikbaarheid van de toptechnologische regio en de corridor tussen mainports, brainport en Duitsland zijn, naast het behoud en ontwikkeling van de synchromodaliteit voor het goederenvervoer, cruciaal. De A67 en de A2/A76 zijn logistieke assen van de mainports tot Eindhoven/Venlo en van Amsterdam tot Maastricht en zijn van nationaal en internationaal belang. Een goede doorstroming op de trajecten is een basisvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de brainport Zuidoost-Nederland en Greenport Venlo. Voor verbetering van grensoverschrijdend spoorvervoer zet het Rijk primair in op het handhaven, verbeteren of realiseren van (intercity)verbindingen met HSL-stations in Düsseldorf, Luik en Aken.

  Daarnaast resulteren de modernisering van de Maasroute en de uitbreiding van de capaciteit van de sluis bij Ternaaien in een betere doorstroom van goederenvervoer over de Maas richting België, waarmee de functie van de Maas als internationale corridor wordt versterkt.

  Demografische omslag: slim inspelen op bevolkingsdaling

  De daling van het aantal inwoners speelt al in Zuid-Limburg en gaat zich op termijn ook voordoen in Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast speelt de vergrijzing van de bevolking. De verandering van de bevolkingssamenstelling heeft ingrijpende gevolgen voor woningbouw, arbeidsmarkt en lokale voorzieningen en daarmee mogelijk voor de ruimtelijke structuur en het vestigingsmilieu. Deze demografische ontwikkeling leidt tot een integrale opgave, waarin het sociale, fysieke en economische domein verweven zijn. De uitdaging is om op regionaal niveau te zorgen voor toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig onderwijs, een vitale economie, een goed werkende woningmarkt en zorg op maat, vanuit de kracht die in Limburg aanwezig is. De veranderende bevolkingsopbouw biedt mogelijkheden voor de ‘silver economy’: dat wil zeggen zorg en wellness en is tegelijkertijd een uitdaging voor de economische ontwikkeling van Limburg.

  MIRT Projectenboek 2013

  Hoofdmenu

  Servicemenu