1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   7 Limburg
 4. Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

In de gebiedsagenda Limburg zijn diverse integrale gebiedsopgaven benoemd. In de SVIR zijn opgaven van nationaal belang scherper benoemd en keuzes gemaakt, zoals hieronder is beschreven. Dit zal een doorwerking moeten krijgen in de actualisatie van de gebiedsagenda.

  Brainport Zuidoost-Nederland en Greenport Venlo

  Venlo ligt in het hart van een regio waarin binnen een straal van honderd kilometer ruim dertig miljoen consumenten wonen. Gecombineerd met de tuinbouw in de Duitse regio Niederrhein ligt hier één van de grootste tuinbouwgebieden van Europa. Hier bevindt zich onder de noemer Greenport Venlo een (inter)nationaal centrum van bedrijvigheid in de logistiek, agrofoodsector en tuinbouw. Dit is bovendien een van de belangrijkste logistieke knooppunten van Nederland door de multimodale overslagfaciliteiten en ligging aan (inter)nationale transportroutes over weg, water en spoor. Versterking van de ruimtelijk economische structuur voor de aanwezige topsectoren biedt hier een grote ontwikkelingskans. De fysiek ruimtelijke opgave is nog niet duidelijk en wordt onderzocht in een MIRT Onderzoek. De regio is trekker van het onderzoek, waaraan de ministeries van EL&I en IenM meewerken.

  Zuid-Limburg

  Zuid-Limburg is een stedelijke regio met vier belangrijke sectoren: chemie, life sciences (medisch), energie en logistiek. Brandpunt vormt de campus ontwikkeling rondom Chemelot in Sittard-Geleen en het medisch cluster in Maastricht, met verbindingen naar Brainport Eindhoven en Parkstad. Het inzetten op de economische potenties van Limburg vergt onder meer een internationaal georiënteerd kennisklimaat, met een voldoende omvangrijk en gekwalificeerd arbeidspotentieel en een aantrekkelijke woon-, werk- en leefomgeving. Daarmee worden tevens de krimpproblemen aangepakt. Belangrijke regionale opgave daarbij is de bundeling van krachten tussen Maastricht-Heuvelland, Parkstad en de Westelijke Mijnstreek en het daarbij in samenhang met Aken-Luik-Hasselt gezamenlijk bieden van een breed en aantrekkelijk aanbod aan wonen, werken en voorzieningen. Het voortouw voor deze opgave ligt bij de regio.

  MIRT Projectenboek 2013

  Hoofdmenu

  Servicemenu