1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   Financiële uitwerking
 4. Doeluitkeringen

Doeluitkeringen

Dit MIRT Projectenboek gaat niet in op projecten die (mede) door decentrale overheden worden gefinancierd uit specifieke gebundelde (doel)uitkeringen, zoals bijvoorbeeld de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU). Wel gaat het in op projecten en programma’s die in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zijn opgenomen, terwijl ILG zelf wel projecten/programma’s omvat die (mede) door decentrale overheden uit specifieke gebundelde (doel)uitkeringen gefinancierd worden.

  Naast de algemene bijdrage uit de BDU worden door het Rijk ook specifieke projectbijdragen beschikbaar gesteld. De decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en programmering van deze projecten. Deze projecten zijn echter niet minder belangrijk, ze hebben immers ook effect op het ruimtelijk fysieke domein. In tabel 2 is een overzicht opgenomen van de BDU. De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2013. Met betrekking tot het ILG is volstaan met de cijferreeks in tabel 1.

  Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU)

  De BDU is zowel bedoeld voor de (mede)financiering van de exploitatie van het regionale OV als voor regionale investeringen in infrastructuur, duurzaam veilig en mobiliteitsmanagement. Belangrijk is dat de geldstromen die vanuit het Rijk naar de decentrale overheden gaan voor de uitvoering van specifieke onderdelen van het verkeer- en vervoerbeleid, gebundeld en ontschot zijn. De decentrale overheden wordt zo de ruimte geboden om op decentraal niveau maatwerkoplossingen te realiseren en prioriteiten te stellen voor verkeer- en vervoervraagstukken (in tijd en uitgavencategorieën). De BDU bedraagt in totaal circa € 1,8 miljard per jaar.

  Decentralisatie Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) en Natuur

  Het Rijk en Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben tussen september 2011 en februari 2012 afspraken gemaakt over de herijking van de EHS, de decentralisatie van natuur en de resterende middelen van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Dit wordt nader geduid als het bestuursakkoord natuur.

  Overeengekomen is dat het ILG per 1-1-2011 wordt afgerond; de gerealiseerde ILG bestedingen en prestaties zijn/worden per die datum afgerekend. De resterende ILG middelen van de periode 2011-2013 worden door provincies ingezet voor harde juridische verplichtingen en beheer via een decentralisatie-uitkering via het Provinciefonds. De verantwoordelijkheid van de provincies voor het beheer van de herijkte EHS wordt per 2014 versterkt; dan zal het Rijk jaarlijks € 105 mln toevoegen aan de algemene uitkering van het Provinciefonds. De (voormalig) FES projecten ILG worden uiterlijk 2014 gedecentraliseerd.

MIRT Projectenboek 2013

Hoofdmenu

Servicemenu