1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   6 Brabant
 4. Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

Gebieden met concentratie van opgaven van nationaal belang

In de gebiedsagenda Brabant zijn twee stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren te weten Brainport Zuidoost- Nederland/Brainport Eindhoven en Maintenance Valley in West-/ Midden-Brabant.

  Brainport Zuidoost-Nederland/Brainport Eindhoven

  Brainport Eindhoven is de spil van de Brainport Zuidoost- Nederland. Voor de versterking van de internationale concurrentiepositie is een gebiedsgerichte, programmatische urgentieaanpak nodig. Het gaat niet alleen om een goede (inter)nationale bereikbaarheid, maar ook om quality of life. Deze integrale opgaven worden in lijn met de Brainport 2020 agenda opgepakt, in het kader van de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport conform het Aldersadvies, de Brainport Avenue aan de westzijde van Eindhoven en de afspraken over Brainport-Oost aan de oostelijke zijde. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend van internationale spoorverbindingen naar Düsseldorf, Aken en Luik. Het centrum van Eindhoven staat voor de uitdaging meer stedelijke allure te ontwikkelen, tegen de achtergrond van een ingrijpende binnenstedelijke herstructureringsopgave. In de lopende actualisatie van de gebiedsagenda Brabant zal de inzet van Rijk en regionale partners in afstemming met het bedrijfsleven voor de integrale opgave voor de Brainport Eindhoven nader worden uitgewerkt.

  Maintenance Valley in West-/Midden-Brabant

  In Maintenance Valley zijn de topsectoren life sciences en high tech systemen en materialen en chemie gevestigd. Maintenance Valley staat vooral voor verscheidene ontwikkelingen in het onderhoud bij kapitaalsintensieve productie- en maakbedrijven, waaronder vliegtuigonderhoud, die als doel hebben de Nederlandse positie in de internationale MRO-wereld (onderhoud, reparatie en revisie) te versterken. Voor het verder uitbouwen van de logistieke functie gaat met name aandacht uit naar de koppeling met het multimodale netwerk van de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen met de potentie van gecombineerde zee-/binnenhaven Moerdijk als knooppunt naar het achterland. De inzet van Rijk en regionale partners voor Maintenance Valley wordt nader uitgewerkt en ingevuld in de actualisatie van de gebiedsagenda Brabant.

  MIRT Projectenboek 2013

  Hoofdmenu

  Servicemenu