1. Home
 2.   MIRT 2013
 3.   Bijlagen
 4.   III Voortgangsrapportage Tracéwetprojecten
 5. Voortgangsrapportage Tracéwetprojecten

Voortgangsrapportage Tracéwetprojecten

In deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage is de voortgang opgenomen van Tracéwetplichtige projecten in de planstudiefase, waaronder twee Spoedaanpakprojecten waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden. De halfjaarlijkse voortgangsrapportage beslaat de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2011, met als referentie de voorgaande voortgangsrapportage over de tweede helft van 2010, die op 10 juni 2011 naar de Tweede Kamer is gestuurd (TK 29385, nr 64). Tevens is de stand van zaken over de maand juli 2011 meegenomen.

  Algemeen beeld

  Per 1 januari 2012 is de nieuwe Tracéwet in werking getreden. In de wet staat aangegeven dat de Tweede Kamer halfjaarlijks een rapportage ontvangt over de voortgang op de projecten. Na de inwerkingtreding van de wet zijn nog geen startbeslissingen voor verkenningen genomen. De Kamer wordt na de zomer geïnformeerd over de projecten die onder de overgangsbepalingen van deze nieuwe Tracéwet vallen. In de volgende voortgangsrapportage wordt de stand van zaken integraal verwerkt.

  Spoedaanpak

  Deze voortgangsrapportage betreft 23 projecten waarvan 22 Tracéwetplichtige projecten en 1 Spoedaanpakproject. In het vierde kwartaal 2012 is het wegaanpassingsbesluit voor de A28 Utrecht- Amersfoort gepland. Verder doet de Raad van State dit jaar uitspaak over het tracébesluit voor de A2 Den Bosch-Eindhoven, dat in 2011 is vastgesteld.

  Tracéwetplichtige projecten

  Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage is de definitieve planning voor 20 projecten stabiel. Bij 2 projecten is de besluitvorming vertraagd en bij 1 project heeft de verschuiving van de planning effect op de openstelling.

  De verschuivingen in de planning komen door:

  • Doorwerking van het Begrotingsakkoord in de planning.
  • Nieuwe besluitvorming tot TB als gevolg van een negatieve uitspraak van de Raad van State.
  • Aanpassingen aan een Standpunt als gevolg van overleg met de Tweede Kamer.

  Behaalde mijlpalen

  In de eerste twee kwartalen van 2012 zijn 4 besluiten vastgesteld, waarvan 3 definitieve besluiten.

  De volgende projecten zijn opengesteld in de eerste helft van 2012:

  • A74 Venlo (Q1 2012)
  • A2 Amsterdam - Utrecht (Q2 2012)
  • A12 Gouda-Woerden (Q2 2012)
  • A27/A28 Lunetten-Rijnsweerd (Q2 2012)
  • A12 Waterberg-Velperbroek (Q2 2012)

  De volgende Tracébesluiten zijn in de eerste helft van 2012 vastgesteld:

  • A9 Omlegging Badhoevedorp
  • N33 Assen (zuid)-Zuidbroek
  • Sporen in Arnhem

  De volgende Ontwerp Tracébesluiten zijn in de eerste helft 2012 vastgesteld:

  • A6/A7 Joure

  Er zijn in de eerste helft van 2012 geen wegaanpassingsbesluiten en ontwerp aanlegbesluiten vastgesteld.

  Analyse voortgang projecten

  In totaal zijn er 22 projecten die vallen onder de Tracéwet. Het betreft:

  • 11 hoofdwegenprojecten die de verkorte Tracéwetprocedure doorlopen;
  • 4 hoofdwegenprojecten die de uitgebreide Tracéwetprocedure doorlopen;
  • 4 spoorwegprojecten die de verkorte Tracéwetprocedure doorlopen;
  • 1 spoorwegproject dat de uitgebreide Tracéwetprocedure doorloopt;
  • 2 vaarwegprojecten die de verkorte Tracéwetprocedure doorlopen.
  Eén project valt onder de Spoedwet.

  Ten opzichte van de vorige rapportage waarin 24 projecten werden behandeld, zijn de volgende wijzigingen opgetreden:

  • 1 hoofdwegenproject (A2 Maasbracht-Geleen) is niet meer opgenomen in deze voortgangsrapportage.
  De A2 Maasbracht-Geleen is in de realisatie fase en wordt derhalve niet meer in de voortgangsrapportage vermeld. Momenteel wordt de startbeslissing voor de A2 ’t Vonderen-Keerensheide voorbereid. Dit betreft een deel van het traject A2 Maasbracht-Geleen.

  Analyse MIRT projecten

  Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage is de definitieve planning voor 20 projecten stabiel. Bij 2 projecten is de besluitvorming vertraagd. Voor 1 project heeft de verschuiving van de planning effect op de openstelling.

  Hoofdwegprojecten:

  • A27/A1 Utrecht Noord-knooppunt Eemnes-aansluiting Bunschoten: vanwege doorwerking van het Begrotingsakkoord verschuift de start realisatie met 1 jaar.
  • A1 Beekbergen-Apeldoorn Zuid: vanwege doorwerking Begrotingsakkoord verschuift de openstelling met 1 jaar.
  • A12/A15 Bereikbaarheid regio Arnhem-Nijmegen: de planning is geactualiseerd op basis van (gewijzigd) Standpunt naar aanleiding van overleg met de Tweede Kamer.
  • N31 Harlingen: de omgevingswerkzaamheden beginnen in 2013. De openstelling blijft ongewijzigd.

  Spoorwegprojecten:

  • Sporen in Utrecht (tracédeel Amsterdam-Rijnkanaal-Utrecht CS): de planning is aangepast op basis van de beschikking voor actualisatie van de planuitwerking naar aanleiding van uitspraak Raad van State over TB van aanliggend tracédeel (Utrecht CS-Houten).
  • Goederenverbinding Antwerpen-Roergebied (IJzeren Rijn): in afwachting van overleg met België en Duitsland.
  MIRT Projectenboek 2013

  Hoofdmenu

  Servicemenu