MIRT Projectenboek 2013 - Homepage

Voorwoord

MIRT Projectenboek 2013

De bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid van Nederland moeten eraan bijdragen dat onze economie blijft draaien in lastige tijden. Dat is het doel van dit kabinet. Daarom is de afgelopen jaren veel gedaan aan het verbeteren van de fysieke infrastructuur van ons land. Veel is er bereikt: er ligt een bestuursakkoord over de Zuidas, IJmuiden krijgt een tweede zeesluis, de filedruk is substantieel gedaald, akkoorden over decentralisatie zijn verder uitgewerkt, het Deltaprogramma krijgt steeds meer gestalte en de zeewering van de Tweede Maasvlakte is gesloten. Met de uitvoering van de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de nieuwe Omgevingswet wordt het ruimtelijk beleid klaargestoomd voor de toekomst. Daarnaast worden maatregelen uit het programma Beter Benutten steeds meer zichtbaar in de deelnemende regio’s.

Deze resultaten zijn het bewijs dat het MIRT een succesvol programma is voor investeringen in de fysieke ruimte. Dankzij de SVIR, het Topsectorenbeleid, vernieuwing van het MIRT, actualisatie van gebiedsagenda’s en nieuwe verdienmodellen voor gebiedsontwikkeling is ons land in staat om veranderende omstandigheden goed op te vangen.

Dit is het zesde MIRT Projectenboek met een overzicht van ruimtelijke opgaven en programma’s en projecten van nationaal belang. Ten opzichte van vorig jaar zijn twee grote veranderingen van invloed geweest op het huidige boek. Allereerst zet de financiële crisis in Europa door. De Rijksoverheid moet daarom de komende jaren meer bezuinigen dan vorig jaar was voorzien. Het is dus nog belangrijker om meer te doen met minder geld. Ten tweede is het huidige kabinet demissionair. Over een aantal projecten zal ik geen onherroepelijke besluiten nemen. In dit boek is een aantal afspraken uit het Begrotingsakkoord verder uitgewerkt. De afspraken gelden voor de begroting van 2013. Voor de jaren erna is de invulling in handen van een volgend kabinet.

Mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie,

De minister van Infrastructuur en Milieu,
september 2012

mw. drs. M.H. Schultz van HaegenMIRT Projectenboek 2013

Hoofdmenu

Servicemenu